SHER OF THE DAY


tark karni thi har ek rasm-e-jahan
han magar rasm-e-wafa rakhni hi thi

Abdullah Javed